dlužník

Obdrželi jste upomínku od společnosti Finio a.s.?! Radíme Vám, okamžitě jednejte!

Při obdržení upomínky ze strany společnosti Finio a.s. musíte neprodleně reagovat a jednat. Nebudete-li jednat okamžitě, vystavujete se nebezpečí postoupení ve vymáhacím procesu - soudního, rozhodčího a exekučního řízení a tím i samozřejmě zbytečného navýšení nákladů souvisejících se samotným vznikem následujících procesů a průběhem těchto procesů. 
FINIO je připraveno a veškeré Vaše závazky vůči věřitelům od počátku monitoruje, kontroluje oprávněnost jejich vzniku a kompletnost podkladů pro jejich správu a následné vymáhání. Komplexní přístup Finio a.s. ke správě a vymáhání pohledávek zajišťuje vysoké procento úspěšnosti. Jsme pečliví a důslední! Nečekejte a nepočítejte s tím, že bychom na vaši pohledávku zapomněli a nepodnikli všechny potřebné kroky k jejímu vymožení. 
Postupujte dle instrukcí uvedených v obdržené upomínce a neprodleně vyrovnejte své závazky!

Kdo je Finio a.s. a co dělá?
FINIO se zabývá inkasem pohledávek, tj. správou a vymáháním pohledávek. Společnost se především zaměřuje a soustřeďuje na vymáhání pohledávek mimosoudní cestou splatných pohledávek upomínkovým systémem, zahrnujícím písemný i telefonický styk s dlužníkem, a společné hledání způsobu zaplacení dlužných částek bez nuceného a finančně velmi nákladného soudního/správního a exekučního řízení.

Je jasné, že závazky, které nebyly doposud zaplaceny, je nutno uhradit. Jakým způsobem? To záleží na Vašem okamžitém jednání po obdržení upomínky. 
Každá upomínka obsahuje všechny potřebné údaje pro správnou identifikaci příslušné pohledávky, tj. jméno, adresu klienta a dlužníka, právní důvod pohledávky, číslo smlouvy nebo faktury, dlužnou částku, smluvní úrok, penále a inkasní smluvní poplatky. 
V případě, že dlužník nereaguje včas na námi zaslanou upomínku, nebo celkovou částku nezaplatí ve stanoveném termínu, přistoupí FINIO po domluvě s věřitelem k další fázi vymáhacího procesu - soudní/správní řízení, exekuční řízení. 
Veškeré náklady spojené s následujícími fázemi vymáhání jsou vysoké a jsou dle požadavků klienta ve většině případů nárokovány na dlužníkovi. Přistoupením k dalším fázi ve vymáhacím procesu se může výrazně a dlouhodobě zvýšit finanční zátěž dlužníka a snižit stabilita jeho ekonomického postavení.
Proto je a mělo by být v zájmu každého dlužníka, aby na upomínku reagoval včas a tím zároveň předešel riziku nežádoucího a často zcela zbytečného zvyšování své zadluženosti. 
FINIO zvažuje problémy dlužníků. V mezích daných možností má zájem na včasném a etickém vyřešení jejich platebních problémů.

Proto zdůrazňujeme: Neprodleně jednejte!

Jménem koho je upomínka zaslaná?
V dopise, který vás upomíná k zaplacení dlužných částek, je vždy uvedeno jméno věřitele, právní důvod příslušné pohledávky a specifikace dlužných částek.

Obdržel/a jsem dopis, který není adresován mé osobě, jak mám dále postupovat?
Dopis neotvírejte! Zašlete nám jej prosím zpět na uvedenou adresu s poznámkou, že příslušná osoba se již na daném místě nezdržuje či vůbec nezdržovala. Znáte-li správnou adresu, poznamenejte ji prosím na obálku.

Obdržel/a jsem upomínku od FINIO,  jak mám jednat dále?
Upomínku v žádném případě neignorujte! Snažte se jednat neprodleně. Pokud nerozumíte něčemu z obsahu námi zaslané upomínky, tak neváhejte a kontaktujte příslušnou kompetentní osobu uvedenou v obdržené upomínce. Kompetentní osoba Vám sdělí informace o vzniklém závazku (závazcích) vůči danému věřiteli a sdělí Vám instrukce, jak dále postupovat ve vymáhacím procesu. S kompetentní osobou se také lze domluvit na způsobu hrazení příslušného závazku - sepsání splátkového kalendáře, možnost úhrady závazku na několik částí. Uhradíte-li celý dlužný obnos ve stanoveném termínu, předejdete dalším nákladům a vymáhání pohledávky bude po obdržení platby automaticky ukončeno. V případě, že s uvedenou pohledávkou nebo její částí nesouhlasíte, sdělte nám ve stanovené lhůtě své důvody vždy písemně. Nemůžete-li dlužnou částku zaplatit v dané lhůtě, sdělte nám ihned písemně důvody. 

Při písemném styku s FINIO je třeba vždy uvádět:
- číslo spisu 
- jméno dlužníka a současnou adresu 
- krátké sdělení (např. proč s příslušnou pohledávkou nesouhlasí, nebo jaké jsou důvody neschopnosti zaplatit příslušnou dlužnou částku, apod.) 
- přiložit důkazy nutné pro přešetření sdělení (např. kopii dokumentů potvrzující úhradu dluhu, korespondenci o souhlasu věřitele s odkladem požadovaných plateb, dokumenty potvrzující neschopnost zaplatit příslušnou dlužnou částku) 

Mohu se s dotazy obrátit na FINIO i telefonicky?
Ano, je to možné. Při telefonickém dotazování je nutné vždy uvést číslo spisu vašeho případu. Kontakt na příslušné oddělení (v případě dlužníka - Inkasní oddělení) najdete na našem webu v záložce "kontakty" nebo také na obdržené upomínce.

Jak ohlásit změnu adresy nebo mých osobních údajů?
Všechny tyto změny je nutné neprodleně ohlásit a to vždy písemně. Nezapomeňte uvést číslo vašeho spisu!

Jakým způsobem mohu hradit svůj závazek? 
FINIO umožňuje úhradu dlužné částky různými způsoby. Při každé platbě je však nutné uvést správný variabilní symbol, který je uveden na příslušné upomínce, jinak nelze platbu identifikovat. Platbu je nutno provést v termínu stanoveném v upomínce. 

Způsob úhrady:
1) Vložením hotovosti přímo do banky na příslušný účet pod správným variabilním symbolem. Tato platba je nejrychlejší, předejdete tak případným rizikům spojeným se zpožděním platby. 
2) bankovním převodem 
3) složenkou 
U termínovaných splátek dlužné částky doporučujeme zadat v bance trvalý příkaz. Tím zajistíte pravidelnou a včasnou úhradu.

Zaplatil jsem svůj dluh včas, a přesto jsem obdržel upomínku od FINIO. Jak mám postupovat dál?
V tomto případě je třeba zaslat na Provozní oddělení společnosti kopii dokladu potvrzující zaplacení. Adresu naleznete na našem webu v záložce "kontakty".

Obdrželo FINIO  mojí platbu?
V závislosti na způsobu placení dochází denně k automatickému zpracovávání došlých plateb. Vzniknou-li z vaší strany pochybnosti o tom, zda ji FINIO skutečně obdržela, informujte se na Provozním oddělení společnosti. Kontakt naleznete na našem webu v záložce "kontakty".

Co se stane když nezaplatím včas, nebo nezaplatím vůbec?
V případě, že nezaplatíte požadovanou dlužnou částku včas, je společnost FINIO nucena zahájit jménem věřitele soudní řízení. Jsou-li splněny zákonem stanovené předpoklady pro zahájení rozhodčího řízení, dojde k jeho zahájení. 
Náklady spojené se soudním nebo rozhodčím řízením jsou vysoké a v případě, že dojde k rozhodnutí ve Váš neprospěch, jste nucen nést i stanovené procesní náklady. Nedojde-li k uhrazení celkové dlužné částky uvedené v rozhodnutí soudu nebo v rozhodčím řízení po písemném upozornění FINIO, bude rozhodnutí soudu nebo rozhodčí nález vymáhán v exekučním řízení všemi zákonnými prostředky. Náklady související s příslušnými úkony jsou vysoké. Je proto důležité, aby byla pohledávka zaplacena včas, anebo v případě prokázané platební neschopnosti byla s FINIO včas uzavřena smlouva o jejím splácení, takzvaný splátkový kalendář.

Je tedy hlavně ve vašem zájmu, dostát svým závazkům a uhradit své dluhy v první fázi mimosoudního vymáhání. Tím předejdete další fázi soudního vymáhání a nucené exekuci a prohloubení vašeho zadlužení.

Je možné uzavřít smlouvu o splácení dluhu?
FINIO jménem věřitele zprostředkovává uzavření smlouvy o uznání dluhu a domlouvá podmínky splátkového kalendáře. Zašlete nám svoji písemnou žádost s návrhem na uzavření smlouvy a zdůvodněte nemožnost jednorázové úhrady dlužné částky. K žádosti připojte věrohodné doklady o vaší platební neschopnosti. 

Při zpracování všech Vašich údajů postupuje FINIO striktně dle příslušných ustanovení zákona č.101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. FINIO určí po dohodě se svým klientem - věřitelem, podmínky splátkového kalendáře a informuje vás o nich. O Splátkový kalendář požádá dlužník písemnou formou, telefonicky nebo emailem. Na základě dohody pošle FINIO dlužníkovi Splátkový kalendář s průvodním dopisem obsahujícím další instrukce. Dlužník zašle doporučným dopisem dvě podepsaná vyhotovení dohodnutého Splátkového kalendáře. 

Dotazy můžete zasílat písemně poštou na adresu Inkasního oddělení uvedenou na našem webu v záložce "kontakty" nebo prostřednictvím emailové zprávy na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro komunikaci s našimi inkasními pracovníky vždy uvádějte číslo spisu! 

WebDesign by: ALLDOG Studio