Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Platné ode dne 1. ledna 2014
 
1               Preambule a základní pojmy
1.1          Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Finio a.s. se sídlem Evropská 657/120, Praha 6 – Dejvice, IČ: 27877370, (dále jen VOP), upravují bližší podmínky, práva a povinnosti společnosti Finio a.s. a smluvních stran, s nimiž uzavřela nebo uzavře společnost Finio a.s. příslušnou Příkazní či obdobnou smlouvu nebo smlouvy (dále jen smlouva), jejichž předmětem bude uplatňování a vymáhání pohledávek předaných smluvní stranou společnosti Finio a.s. na základě smlouvy a to mimosoudní cestou či v soudním, rozhodčím, správním nebo exekučním řízení (dále jen komplexní vymáhání). Základním účelem činnosti společnosti Finio a.s. je výkonem své činnosti zajistit vymožení Příkazcem předaných pohledávek za sjednanou odměnu a náhradu účelně vynaložených nákladů.
1.2          Tyto VOP zavazují smluvní strany okamžikem uzavření příslušné smlouvy. Ustanovení smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
1.3          Společnost Finio a.s. spolupracuje při své činnosti vždy s advokátem či advokátní kanceláří, a s exekutorským úřadem, (dále jen pověřený advokát nebo pověřený exekutor). Pokud se v těchto VOP uvádí „Příkazník“ je jím pro účely těchto VOP společnost Finio a.s. v procesu komplexního vymáhání spolu se spolupracujícím advokátem, advokátní kanceláří, exekutorem.
1.4          Pokud nedá smluvní strana (dále jen Příkazce) Příkazníkovi jiný pokyn, má se za to, že předané pohledávky je Příkazník oprávněn řešit komplexním vymáháním při využití všech dostupných prostředků v souladu s právním řádem České republiky, a současně je oprávněn ke všem právním úkonům směřujícím k vymožení a úhradě předaných pohledávek, včetně novace závazků, a to jednorázově či formou splátek.
1.5          Příkazce je povinen zaplatit Příkazníkovi vždy sjednanou odměnu, jinak odměnu dle právních předpisů (dále jen odměna), a nahradit náklady spojené s činností Příkazníka, dle smlouvy a v souladu s příslušnými právními předpisy a poskytnutými Plnými mocemi (dále jen náklady).
1.6          Náklady se zpravidla skládají z nákladů na:
A)     mimosoudní uplatnění a vymáhání pohledávek, to je zejména
a)      náklady na inspektorskou činnost – činnost spojená s výjezdem inspektora a s vyhledáním a osobním kontaktem s dlužníkem a případné zajištění uznání dluhu a dohody o splátkách
b)      náklady na ostatní činnosti nesouvisející se soudním, rozhodčím, správním či exekučním řízením, to je zejména telefonická, elektronická či písemná komunikace s dlužníkem
B)      právní uplatnění a vymáhání pohledávek v řízení soudním, rozhodčím, správním či exekučním, kterými jsou zejména
a)      soudní či správní poplatek
b)      náklady na administrativní činnost, poštovné
c)       náklady na ztrátu času advokáta
d)      cestovné
e)      další náklady advokáta či exekutora stanovené právními předpisy
 
2               Práva povinnosti smluvních stran
2.1          Příkazce bere na vědomí, že činnost společnosti Finio a.s. na základě smlouvy vyžaduje vždy poskytnutí potřebné plné moci společnosti Finio a.s. a pověřenému advokátu. Neposkytnutí včasné a řádné Plné moci ze strany Příkazce společnosti Finio a.s. nebo pověřenému advokátu nebo omezení Plné moci po dobu trvání smlouvy, je vždy podstatným porušením smlouvy ze strany Příkazce a vylučuje odpovědnost společnosti Finio a.s. a advokáta, a zakládá oprávnění společnosti Finio a.s. a pověřeného advokáta na náhradu vzniklé škody. Stejné účinky má výpověď Příkazcem poskytnuté Plné moci společnosti Finio a.s. nebo advokátovi v době trvání smlouvy. Příkazce se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit v takovém případě společnosti Finio a.s. a pověřenému advokátovi škodu nejméně ve výši sjednané jinak obvyklé odměny za činnost dle smlouvy související s předanými pohledávkami, které společnost Finio a.s. ani pověřený advokát nemohli komplexně vymáhat vzhledem k neudělení, omezení nebo výpovědi Plné moci ze strany Příkazce, a nahradit veškeré náklady, které společnosti Finio a.s. a pověřenému advokátovi v této souvislosti vznikly.
2.2          Příkazce poskytne v souvislosti se smlouvou uzavřenou se společností Finio a.s. plnou moc pověřenému advokátovi a zároveň zbaví vždy advokáta mlčenlivosti ve vztahu ke společnosti Finio a.s. ohledně informací souvisejících s uplatňováním a vymáháním předaných pohledávek. V pochybnostech se má vždy za to, že poskytnutím Plné moci pověřenému advokátovi zbavuje Příkazce advokáta mlčenlivosti ve vztahu ke společnosti Finio a.s. ohledně skutečností souvisejících s uplatňováním a vymáháním pohledávek ve správě společnosti Finio a.s..
2.3          Příkazce je povinen předat společnosti Finio a.s. vždy řádný a úplný seznam pohledávek předávaných v souvislosti s uzavřenou smlouvou a současně poskytnout společnosti Finio a.s. ke každé pohledávce řádně veškeré podklady a relevantní informace, a to v digitální (elektronické) podobě a v případě potřeby na žádost Příkazníka také v listinné podobě. Stejně tak je Příkazce povinen po dobu trvání smlouvy sdělovat řádně a včas Příkazníkovi, veškeré relevantní změny a nové informace a předávat podklady a písemnosti související s předanými pohledávkami. Příkazník nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou porušením této povinnosti Příkazce. Relevantními informacemi o pohledávce se pro účely těchto VOP rozumí zejména informace o dlužníkovi, jeho právní způsobilosti, o známých adresách dlužníka, o tom, zda dlužník zemřel nebo dlužník – právnická osoba zanikla bez právního nástupce, o plnění dlužníka na vymáhanou pohledávku, další věcně a právně relevantní informace, které mají vliv na vymahatelnost pohledávky. Příkazce je dále povinen a zavazuje se předávat Příkazníkovi pohledávky, které budou splňovat obecné předpoklady vymahatelnosti právními prostředky, tj. zejména, že půjde o řádně vzniklé (nabyté) pohledávky, jejichž vznik, právní důvod a výše jsou doložitelné (prokazatelné) ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů, upravujících vznik příslušného druhu pohledávky a u nichž je Příkazce nezpochybnitelným věřitelem.
2.4          Příkzaník má vždy nárok na poskytnutí příslušné odměny, nebo její adekvátní části, ušlého zisku a na náhradu nákladů spojených s marným uplatňováním a vymáháním pohledávky, o níž neobdržel od Příkazce veškeré dostupné relevantní informace, zejména takové, které svědčí o nevymahatelnosti pohledávky nebo o její značně ztížené vymahatelnosti. Příkazník neodpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Příkazci vymáháním pohledávky v řízení, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného.
2.5          Příkazník je oprávněn odmítnout výkon činnosti dle smlouvy pro Příkazce ohledně nevymahatelné pohledávky nebo pohledávek, ohledně pohledávek, jejichž vymahatelnost je značně ztížena či ohledně pohledávek o jejichž vymahatelnosti má pochybnost. Je však povinen tuto činnost vykonat, pokud přes písemné upozornění Příkazce udělí písemný pokyn k uplatňování a vymáhání takové pohledávky nebo pohledávek, a současně uhradí Příkazníkovi částku odpovídající již vynaloženým a předpokládaným nákladům a poskytne Příkazníkovi adekvátní zálohu na odměnu za tuto činnost. Adekvátní zálohou se pro tyto účely rozumí nejméně 80% stanovené odměny...
2.6          Pokud Příkazce společnosti Finio a.s. ve stanovené lhůtě nesloží řádně a včas jím požadovanou zálohu na úhradu soudních či obdobných poplatků nutných pro zahájení řízení spojeného s vymáháním pohledávky, případně na náklady tohoto způsobu vymáhání, není Finio a.s. zavázána pohledávku dále vymáhat. Finio a.s. či pověřený advokát nenese odpovědnost za případné promlčení nebo prekluzi pohledávky, anebo zhoršení její vymahatelnosti způsobené prodlením Příkazce s nutnou součinností, zejména udělením příslušných Plných mocí a úhradou sjednaných částek. Stejně tak nenesou odpovědnost ani v případě rozhodnutí Příkazce o nevymáhání pohledávky nebo pohledávek způsobem navrženým společností Finio a.s. Pravidla sjednaná a uvedená v těchto VOP platí obdobně i pro zahájení vymáhání pravomocně přiznaných pohledávek cestou exekučního řízení (výkonu rozhodnutí).
2.7          V případě uplatňování a vymáhání pohledávek právní cestou formou soudního, rozhodčího, správního či exekučního řízení se odměňování a náklady spojené s touto činností řídí vždy předpisy o odměňování advokátů a exekutorů, případně jinými relevantními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou výslovně jinak. Příkazce je však vždy povinen nést náklady dlužníka, které budou případně dlužníkovi přiznány pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu.
2.8          Společnost Finio a.s. je oprávněna stanovit podrobný „přehled činnosti, který zahrnuje komplexní uplatňování a vymáhání pohledávek“. Společnost Finio a.s. je oprávněna s ohledem na svůj vlastní zavedený a ověřený systém stanovit „přehled údajů, nutných k zavedení pohledávek do systému elektronickou cestou“. Uvedené přehledy jsou pro Příkazce závazné, případné odchylky budou řešeny samostatným ujednáním či pokynem.
2.9          Přijaté platby:
  1. od dlužníků se budou započítávat vždy v dále uvedeném pořadí, pokud smlouva či jiné ujednání s Příkazcem nebo určení dlužníka nebo právní předpis nestanoví jinak:
  2. na účet pro náhradu nákladů řízení za soudní, rozhodčí, správní, exekuční či jiné řízení se budou započítávat vždy v dále uvedeném pořadí:
a)      odměna společnosti Finio a.s. podle smlouvy nebo Ceníku nebo těchto VOP
b)      náklady společnosti Finio a.s. na mimosoudní uplatňování a vymáhání pohledávek
c)       příslušenství pohledávky
d)      sankce související s pohledávkou
e)      jistina pohledávky
f)       z částky přesahující částku dle odst. pís a) budou náklady hrazeny tak, že 80% této částky bude rozděleno mezi společnost Finio a.s. a advokáta a 20% pro exekutorský úřad
g)      přiznané náklady řízení, které nejsou odměnou advokáta (úhrada bez exekučního řízení)
h)      odměna advokáta (úhrada bez exekučního řízení)
2.10       Příkazce je povinen zdržet se po dobu trvání smlouvy veškerých činností a úkonů, k jejichž výkonu smlouvou a těmito VOP pověřil společnost Finio a.s., nebo kterými by výkon činnosti společnosti Finio a.s. a pověřeného advokáta suploval, mařil nebo jinak znehodnocoval. V případě, že Příkazce obdrží platbu od dlužníka po dobu trvání smlouvy, je povinen toto ihned, nejpozději do tří dnů, prokazatelně oznámit společnosti Finio a.s. případně pověřenému advokátu. Společnost Finio a.s. a pověřený advokát mají v takovém případě nárok na poskytnutí sjednané odměny, ušlého zisku a na náhradu příslušných nákladů, pokud se s Příkazcem nedohodli nebo nedohodnou jinak. Příkazce se zavazuje uhradit Příkazníkovi inkasní odměnu, náklady vymáhání, případnou škodu a ušlý zisk za marné vymáhání pohledávek vzniklé porušením jeho povinností vyplývajících ze smlouvy, těchto VOP nebo právních předpisů zejména v souvislosti se sdělením nepravdivých, neúplných nebo neprůkazných informací o pohledávce nebo pohledávkách, předaných Příkazníkovi na základě smlouvy k uplatňování a vymáhání.
2.11       Pokud Příkazce bude předávat společnosti Finio a.s. pohledávky, které již neúspěšně vymáhal sám nebo prostřednictvím jiné osoby, anebo pohledávky, které jsou zcela nebo zčásti promlčené (i když dlužník námitku promlčení dosud vůči Příkazci neuplatnil), je povinen na to Finio a.s. výslovně upozornit a sdělit při jejich předání rozsah jejich dosavadního vymáhání (věcný a časový). V případě takových pohledávek si Finio a.s. vyhrazuje právo je odmítnout přijmout ke komplexnímu vymáhání takovou pohledávku či pohledávky nebo podmínit jejich přijetí k vymáhání individuálním sjednáním inkasní odměny a úhrady nákladů vymáhání, případně zaplacením adekvátní zálohy na odměnu a náklady.
2.12       Společnost Finio a.s. bude o stavu a výsledcích své činnosti informovat Příkazce dohodnutou formou v termínech stanovených smlouvou, jinak na žádost Příkazce, ne však častěji, než jednou měsíčně. Po ukončení činnosti ohledně příslušného souboru předaných pohledávek vyhotoví společnost Finio a.s. vždy závěrečnou zprávu, a to v dohodnuté, jinak v přiměřené lhůtě. Příkazce je oprávněn požadovat jen ty informace, na které má nárok a ke kterým nebude mít umožněn dálkový přístup prostřednictvím Příkazníkem speciálně vytvořeného internetového portálu. Podmínky přístupu Příkazce k informacím o postupu vyřizování jeho pohledávek budou sjednány ve smlouvě nebo v samostatné dohodě.
2.13       Smluvní strany mohou od smlouvy kdykoliv během spolupráce písemně odstoupit. Žádná ze smluvních stran nemusí uvádět důvod odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno písemně do sídla společnosti a to nejméně jeden kalendářní měsíc před odstoupením od smlouvy.
3               Odměna společnosti FINIO a.s. a pověřeného advokáta, náhrada nákladů
3.1          Pokud není smlouvou nebo těmito VOP stanoveno jinak, vzniká společnosti Finio a.s. nárok na základní odměnu okamžikem uzavření smlouvy a převzetím pohledávky nebo souboru pohledávek na základě uzavřené smlouvy. Odměnu a náklady za poskytování právních služeb hradí pověřenému advokátovi nebo exekutorovi Finio a.s. z prostředků, které za tímto účelem obdrží od Příkazce v souladu se smlouvou a těmito VOP nebo které budou vymoženy od dlužníků.
3.2          Sjednaná odměna za činnost Příkazníka bude společností Finio a.s. vyúčtována včetně příslušné náhrady nákladů po skončení vymáhání pohledávky. Současně bude vyúčtována a vypořádána i odměna a náklady pověřeného advokáta. Bližší podmínky a termíny splatnosti stanoví smlouvy nebo Ceník společnosti Finio a.s., (dále jen Ceník).
3.3          Pro případ, že se ukáže, že pohledávka nebo pohledávky byly uhrazeny před uzavřením smlouvy a předáním pohledávek Příkazníkovi, má Příkazník nárok na náhradu vynaložených nákladů, spojených s dotčenými pohledávkami. Podrobnosti stanoví Ceník.
3.4          Pokud Příkazce znemožní jakýmkoliv způsobem uplatňování a vymáhání pohledávky nebo pohledávek společností Finio a.s. jako Příkazníkem či pověřeným advokátem, nebo dojde k zaplacení pohledávky dlužníkem Příkazci po uzavření smlouvy, má Příkazce povinnost o tom Příkazníka bez zbytečného odkladu informovat. Pro účely těchto VOP se má za to, že pohledávka byla vymožena na základě činnosti společnosti Finio a.s., a Příkazník má nárok na celou odměnu spojenou s dotčenou pohledávkou nebo pohledávkami a na náhradu nákladů. Podrobnosti může stanovit Ceník.
3.5          Příkazník je vždy oprávněn započíst z přijatých částek své nároky (pohledávky) vůči Příkazci, vyplývající ze smlouvy, VOP a Ceníku. Částky, které nebudou společností Finio a.s. započteny je Příkazce povinen uhradit na základě vystavené faktury – daňového dokladu ve lhůtě nejpozději do 14 dnů ode dne vystavení faktury. K účtovaným částkám bude vždy připočtena DPH ve výši stanovené zákonem. Příkazníku náleží veškerý užitek z obstarané záležitosti.
3.6          Příslušné částky získané Příkazníkem na základě jeho činnosti, to je zejména uhrazené dlužníkem nebo vymožené v soudním nebo exekučním řízení, bude převádět Příkazník na účet Příkazce uvedený za tímto účelem ve smlouvě nebo stanovený v následně daném písemném pokynu Příkazce v pravidelných měsíčních intervalech vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém budou příslušné částky připsány na jeho depozitní účet.
4               Ochrana osobních údajů
4.1          V případě, že je Příkazce správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů (dále ZZOÚ), pověřuje uzavřením smlouvy společnost Finio a.s. jako Příkazníka, jako zpracovatele osobních údajů svých dlužníků zpracováním předaných osobních údajů v potřebném rozsahu za účelem výkonu činnosti podle smlouvy. O této skutečnosti bude uzavřena příslušná smlouva.
4.2          Smluvní strany se zavazují, že mimo rámec činností při komplexním vymáhání pohledávek zachovají vůči třetím osobám mlčenlivost o skutečnostech týkajících se jak vymáhaných pohledávek příkazce, tak způsobu komplexního vymáhání pohledávek Příkazníkem na základě smlouvy, pokud k tomu neobdrží předchozí písemný souhlas druhé smluvní strany.
4.3          V případě porušení tohoto závazku ponese smluvní strana, která závazek mlčenlivosti porušila, vůči druhé smluvní straně odpovědnost za tímto vzniklou škodu a ušlý zisk. Vedle náhrady škody náleží poškozené smluvní straně smluvní pokuta za jednotlivé porušení tohoto závazku ve výši 100.000 Kč.
5               Komunikace a doručování
5.1          Pro písemnou komunikaci je rozhodující adresa smluvní strany, uvedená v příslušném veřejném rejstříku, jinak adresa uvedená záhlaví smlouvy smluvní stranou jako adresa pro doručování. Změnu této adresy je třeba oznámit nejlépe předem, jinak bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně. Smluvní strany nesou následky porušení povinnosti oznámit změnu adresy. Písemnost se považuje za řádně doručenou druhé straně, pokud je doručena na adresu sídla podle veřejného rejstříku nebo smluvní stranou oznámenou a platnou adresu pro doručování také v případě, že písemnost bude vrácena držitelem poštovní licence nebo odmítnuta dotčenou smluvní stranou. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla doručena druhý pracovní den po předání držiteli poštovní licence.
5.2          Při běžné komunikaci lze používat elektronickou formu dle dohody (e-mail, Skype aj.),.
 
 
6               Ostatní a závěrečná ustanovení
6.1          Ostatní práva a povinnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Pokud je ustanovení právního předpisu v rozporu s konkrétním ustanovením těchto VOP nebo v rozporu s účelem a smyslem těchto VOP a nejedná se o kogentní úpravu, mají přednost tyto VOP. V pochybnostech se má za to, že platí ustanovení těchto VOP a jeho výklad v souladu se základními zásadami soukromého práva s přihlédnutím k ustanovení odst. 6.2.
6.2          Základní zásadou při výkladu těchto VOP a pro účely případných sporných či nejasných otázek, bude vždy spravedlivé a rozumné vypořádání, jehož výsledkem bude to, aby byla Příkazci poskytnuta sjednaná a požadovaná služba, a aby Finio a.s. či jiná přímo nebo nepřímo pověřená osoba vykonávající činnost ve prospěch Příkazce, obdržela sjednanou, obvyklou nebo právními předpisy stanovenou odměnu za svoji činnost a náhradu nákladů v celém případně sjednaném rozsahu.
6.3          Tyto VOP byly schváleny a jsou platné a účinné dnem 1. ledna 2014. Vůči smluvním stranám, se kterými uzavřela společnost Finio a.s. smlouvu přede dnem schválení těchto VOP, jsou tyto VOP účinné dnem jejich přijetí a podpisem příslušnou smluvní stranou. Vznik, zánik a obsah práv a povinností smluvních stran do 31. 12. 2013 se řídí dosavadními smluvními podmínkami a právními předpisy, pokud není dohodnuto jinak.
Potvrzujeme, že jsme se s obsahem těchto VOP seznámili před podpisem příslušné smlouvy se společností Finio a.s.
V           dne                                                        Příkazce: