Pomůžeme Vám také

Podávání přihlášek do insolvenčního řízení

Je-li zjištěno povolení oddlužení, po dohodě s klientem v termínu pro to určeném je možné podat přihlášku
do insolvenčního řízení. Inkasní systém FINIO je propojen on-line s Insolvenčním rejstříkem, proto je možné přihlášku zpracovat v jakékoli fázi vymáhání.

Podávání přihlášek do dědického řízení

Je-li po podání žalobního návrhu soudem zjištěno z centrální evidence obyvatel úmrtí dlužníka (nebo v rámci lustrace v exekučním řízení) po dohodě s klientem se zjišťuje stav dědického řízení. Není-li uzavřené a není-li zjištěna předluženost, je možné podat přihlášku do dědického řízení.

Prevence vzniku pohledávek

Prevence vzniku pohledávek je samozřejmě levnější a efektivnější způsob řešení, než jejich následné vymáhání.

Doporučíme Vám určitá opatření a efektivní postupy, díky kterým výrazně omezíte vznik faktur po splatnosti, tedy pomůžete snížit vznik Vašich pohledávek.

Ranné vymáhání

FINIO nabízí efektivní řešení pro neuhrazené faktury a platby po datu splatnosti. Dlužník je upomínán jménem klienta, případně na základě plné moci. Jménem klienta  je upomínáno na neuhrazené platby prostřednictvím telefonu, službu lze rozšířit o SMS zprávy a e-maily, v neposlední řadě odesílání pošty na hlavičkovém papíře klienta. Dále nabízíme ověřování poskytnutých údajů od zákazníka – potvrzení správnosti poskytnutého telefonického kontaktu a adresy, e-mailu, zaměstnavatele a dalších potřebných udajů k dohledání samotného dlužníka.

Odkupy portfolií pohledávek

FINIO nabízí možnost odkupu portfolia pohledávek. Pro individuální nabídku nás neváhejte kontaktovat.

Rozhodčí řízení


FINIO nabízí a zprostředkovává řešení majetkových sporů nejen mimosoudní, soudní/správní cestou
či exekučním řízením, ale i také rozhodčím řízením. V rozhodčím řízení rozhoduje spor rozhodce či rozhodčí soud,
v němž rozsudek (tzv. rozhodčí nález) má stejné důsledky a váhu důležitosti jako rozsudek soudního orgánu. Předpokladem zahájení rozhodčího řízení je výslovný souhlas obou stran - tedy věřitele i dlužníka - s rozhodčím řízením. Nespornou výhodou rozhodčího řízení je získání rozhodnutí během relativně krátké doby - v rozmezí několika týdnů, s nižšími poplatky než u soudu.

Dohlížecí řízení

V případech, kdy výsledky kontroly finančního postavení dlužníka platbu pohledávky nezaručují, zastaví FINIO
po dohodě s klientem proces vymáhání příslušné pohledávky. Tímto krokem však celý inkasní proces zdánlivě nekončí. Unikátní kontrolní systém společnosti FINIO zjišťuje i v těchto případech průběžně a pravidelně finanční situaci dlužníka. V okamžiku, kdy nastanou reálné možnosti inkasa pohledávky, požádá FINIO klienta o souhlas
s pokračováním vymáhání příslušné pohledávky a obnoví aktivity vedoucí k jejímu vyřízení.

Poradenské služby

FINIO nabízí své speciální služby klientům, kteří se dostali, nebo by se mohli dostat, do problémů způsobených jejich podnikovým systémem správy a vymáhání pohledávek. Specialisté FINIO jsou schopni analyzovat vnitropodnikový fakturační a inkasní systém svých klientů a nabídnout způsob řešení příslušných problémů.
Po dohodě s klientem zajistí FINIO adaptaci vnitropodnikových procesů správy a vymáhání pohledávek
dle výsledků provedené analýzy. V žádoucích případech může dojít i k dočasnému zapojení pracovníků společnosti FINIO
do podnikové sítě klienta, především v sekci IT.

Mezinárodní vymáhání


FINIO zajišťuje svým klientům poskytování služeb také prostřednictvím partnerských inkasních středisek
ve všech státech Evropské Unie, i mimo ní. Samozřejmě vždy v mezích právních předpisů příslušného státu. Rozsáhlá síť těchto partnerských inkasních středisek spolupracuje s lokálními advokáty a exekutory. Využívá znalosti místních podmínek a zkušeností ke zjištění možností vymahatelnosti pohledávek našich klientů. Nepostradatelný kontakt s dlužníkem, zprostředkovaný lokálním inkasním střediskem, je veden v jazyce dlužníka.

Věřitel komunikuje se zákaznickým servisem FINIO v České republice. Proces vymáhání probíhá pro klienta
v českém jazyce a s jednou kontaktní osobou společnosti FINIO.