Ochrana osobních údajů INFORMACE K UDĚLENÉMU SOUHLASU O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

Finio a.s. v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto, jenž klade nové požadavky v oblasti ochrany Vašich osobních údajů, tímto sděluje k uděleným souhlasům subjektů osobních údajů následující informace:

I. Kdo je správce osobních údajů?
Finio, a.s., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Evropská 657/120, PSČ 16000, IČ: 27877370, DIČ: CZ27877370, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 11699 (dále jen „správce“). Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů a na kterého se můžete kdykoli obrátit, jak písemně na adresu sídla správce, tak elektronicky na dpo@finio.cz

II. Pro jaké účely zpracováváme Vaše údaje? Jaké jsou oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů?

a) Subjekty údajů – v oblasti inkasní činnosti správce

    Pro STÁVAJÍCÍ inkasní činnosti správce (konkrétně kontaktování Vaší osoby z důvodu správy a vymáhání pohledávek Třetí osoby v rámci mimosoudního řešení splatné pohledávky), a to na základě smluvního vztahu
a existence oprávněného zájmu Třetí osoby (zákonný důvod). Udělený souhlas se na tento účel nevztahuje, nelze odvolat.
    Pro výkon BUDOUCÍ inkasní činnosti správce je poskytnutí Vašeho souhlasu dobrovolné, je možné jej kdykoli odvolat (telefonicky, či prostřednictvím e-mailu). Poskytnutí souhlasu je však pro Vás výhodné z důvodu včasné informace o existenci splatné pohledávky (nižší náklady účelně vynaložené na vymáhání, které by mohly být Třetí osobou uplatňovány vůči Vaší osobě).

b) Subjekty údajů – v oblasti lidských zdrojů správce (zaměstnanci)

    Pro účel STÁVAJÍCÍHO interního náborového procesu je poskytnutí Vašeho souhlasu dobrovolné, v případě neuzavření pracovněprávního vztahu, je MOŽNÉ jej kdykoli ODVOLAT, aby Vaše údaje nebyly používány
pro BUDOUCÍ interní náborové procesy.
    K zajištění personální a mzdové činnosti u STÁVAJÍCÍCH pracovněprávních vztahů, a to v rozsahu zákonem stanoveném. Udělený souhlas se na tento účel nevztahuje, NELZE ODVOLAT.
    K zajištění personální a mzdové činnosti u STÁVAJÍCÍCH pracovněprávních vztahů, a to nad rámec zákonem stanoveného rozsahu, je poskytnutí Vašeho souhlasu dobrovolné, je MOŽNÉ jej kdykoli ODVOLAT.
    Při rozvázání pracovněprávního vztahu pro zajištění zákonné archivace (personální materiály) a v zákonem stanoveném rozsahu.  Udělený souhlas se na tento účel nevztahuje, NELZE ODVOLAT.
    Při rozvázání pracovněprávního vztahu pro zajištění zákonné archivace (personální materiály) nad rámec zákonem stanoveného rozsahu je poskytnutí Vašeho souhlasu dobrovolné, je MOŽNÉ jej kdykoli ODVOLAT.

c) Subjekty údajů - v oblasti ověření bezdlužnosti (konkrétně lustrace v Centrální evidenci exekucí a v Insolvenčním rejstříku za účelem zajištění záznamu)

III. V jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány správcem?

a) Subjekty údajů – v oblasti inkasní činnosti správce

    Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém byly během telefonického rozhovoru/emailové komunikace poskytnuty a zkontrolovány.

b) Subjekty údajů – v oblasti lidských zdrojů správce (zaměstnanci)

    Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém byly v rámci životopisu poskytnuty a v jakém byly při vzniku pracovněprávního vztahu poskytnuty a zjištěny.

IV. Které kategorie osobních údajů jsou zpracovány správcem? Které konkrétně osobní údaje bude správce zpracovávat?

a) Subjekty údajů – v oblasti inkasní činnosti správce

    Jedná se o adresní a identifikační údaje (tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, příp. RČ, IČ) a údaje umožňující kontakt (tj. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace).
    Případně další údaje nezbytné pro plnění své činnosti správce, tj. inkasní činnost (komplexní vymáhání pohledávek), které budou správci Vámi poskytnuté za účelem mimosoudního řešení splatné pohledávky

b) Subjekty údajů – v oblasti lidských zdrojů správce (zaměstnanci)

    Jedná se o údaje poskytnuté v rámci náborového procesu, dále údaje získané při vzniku a trávní pracovněprávního vztahu (údaje z rejstříku trestu, vstupní/průběžné lékařské prohlídky, osobní dotazník, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, údaje potřené pro výpočet mzdové odměny, informace zasílané Exekutorskými úřady, příp. rozhodnutí správy sociálního zabezpečení o přiznání statutu invalidity, a tomu podobné)

V. Z jakých zdrojů je čerpáno při získávání údajů?

    Přímo od subjektu údajů
    Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém byly během telefonického rozhovoru poskytnuty
a zkontrolovány, sděleny v e-mailové komunikace, nebo osobně poskytnuty.
    Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam, apod.)

VI. O které kategorii subjektu údajů správce zpracovává osobních údaje? Koho osobní údaje správce zpracovává?

    zákazník/odběratel/klient Třetích osob, pro které správce vykonává svou inkasní činnost na základě smluvního vztahu
    zaměstnanci

VII. Jaké subjekty mají přístup k Vaším údajům (kategorie příjemců)?

a) Subjekty údajů – v oblasti inkasní činnosti správce

    Aby správce zajistil efektivní inkasní činnost, mají přístup k Vašim údajům i Třetí osoby, pro které správce vykonává svou inkasní činnost na základě smluvního vztahu a existuje oprávněný zájem přístupu k Vašim údajům.
    Jiné osoby, jedná se zejména o poskytovatele služeb pro správce, např. poskytovatele IT služeb, advokátní kanceláře, osoba poskytující účetní služby a daňové poradenství, a další osoby, které jsou smluvně vázány
k zajištění ochrany zpracování osobních údajů a k mlčenlivosti.

b) Subjekty údajů – v oblasti lidských zdrojů správce (zaměstnanci)

    Třetí osoby ze zákonného důvodu (zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení, finanční úřad, úřad práce, příp. exekutorské úřady, aj.)

    Jiné osoby, jedná se zejména o poskytovatele služeb pro správce, např. poskytovatele IT služeb, advokátní kanceláře, osoba poskytující účetní služby a daňové poradenství, a další osoby, které jsou smluvně vázány
k zajištění ochrany zpracování osobních údajů a k mlčenlivosti.

VIII. Po jakou dobu budou údaje uloženy u správce?

    Správce uchová Vaše údaje v souladu s právními předpisy (promlčecí lhůty, apod.) a interními předpisy správce (archivační a skartační řád).

IX. Jaké máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo:

    kdykoli se obrátit na správce, nebo na pověřence na ochranu osobních údajů a požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů;
    na výmaz, tzv. „právo být zapomenut“ (neexistuje-li oprávněný zájem třetí osoby ve smluvním vztahu
se správcem, či zákonný důvod);
    na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů;
    na omezení zpracování, tzn. právo na omezení rozsahu Vašich údajů (neexistuje-li oprávněný zájem, či zákonný důvod pro spravování Vašich údajů v daném rozsahu);
    na uplatnění námitky proti zpracování osobních údajů;
    na přenositelnost údajů, tzn., máte právo od správce získat osobní údaje, ke kterým byl udělen Váš souhlas
se zpracováním, a předat je jiné osobě dle Vašeho výběru.

Uvedená práva můžete uplatnit na info@finio.cz, nebo dpo@finio.cz. S případnou stížností se můžete obrátit
i na Úřad na ochranu osobních údajů.

X. Budou sloužit údaje k profilování a automatizované rozhodování?

    Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Nebudou použity
k žádnému profilování.

XI. Budou údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

    Správce nemá v úmyslu předávat údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

XII. Všeobecné poučení ke zpracování osobních údajů:

    Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
    V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
        subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů;
        zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
        zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
        zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
        zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
        zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 Pokud máte k těmto informacím jakékoli dotazy, neváhejte se, prosím, kdykoli obrátit
na správce na info@finio.cz.